Tag: Roemenië

Dinsdag, 22 januari 2019

Ter­wijl ik deze avond terug in het hotel lees dat er in Neder­land een com­ple­te ver­keers­cha­os is ont­staan door de sneeuw kan ik mel­den dat ook Cluj te maken heeft gehad met win­ter­se tafe­re­len. Toen ik deze och­tend de gor­dij­nen open­de zag ik de eer­ste sneeuw op de daken lig­gen. Na het ont­bijt stond ik bui­ten op de taxi te wach­ten was men begon­nen met het trot­toir aan de straat­zij­de schoon te vegen. Dat was nog niet het geval bij de uit­gang van het hotel. Bij­na ging een hotel­gast net voor mij onder­uit bij het ver­la­ten van de lob­by. Dat was voor mij het teken om voor­zich­tig te zijn. Lees ver­der

Maandag, 21 januari 2019

Gis­ter­avond moest ik opzoe­ken hoe laat ik ook alweer de taxi geboekt had om me op te pik­ken van het hotel. Was het acht uur of later? Half acht dus. Met een uur­tje tijd­ver­schil voelt het opstaan om half zeven dan wel met­een aan als half zes. Best vroeg. De afge­lo­pen ander­half jaar ben ik mini­maal tien keer naar Cluj gevlo­gen en heb dus zeker twin­tig keer de klok moe­ten ver­zet­ten. Tel daar­bij de diver­se trip­jes naar Lei­ces­ter (ook een uur tijd­ver­schil) en de ‘nor­ma­le’ zomer- en win­ter­tijd­over­gang bij op dan gaat het ruim over de twin­tig keer dat ik met dit feno­meen te maken heb gehad. Geluk­kig heb ik er geen last van. Lees ver­der

Zondag, 20 januari 2019

Of er spe­ci­aal iemand op de zon­dag voor Don Qui­chot een bezoek­je aan mijn blog brengt is me niet bekend (mis­schien kun je het laten weten mid­dels een reac­tie onder deze post). Mocht het zo zijn dan bij deze mijn wel­ge­meen­de excu­ses. Van­daag ver­schijnt er geen nieuw deel­tje in de gestaag groei­en­de reeks. Niet omdat ik er weer de brui aan geef. Wees gerust, ik heb er juist de smaak weer van te pak­ken gekre­gen. Nee, de reden is dat ik van­daag naar Cluj-Napo­ca reis voor een week­je over­dracht van het team aldaar aan de van ouder­schaps­ver­lof terug­ke­ren­de mana­ger. Dit, in com­bi­na­tie met wat klus­sen in de och­tend lie­ten geen tijd over om een nieu­we bij­dra­ge te schrij­ven. Lees ver­der

Zondag, 2 december 2018

De twee­de dag van onze team­buil­ding in Cluj bestond voor een groot gedeel­te uit een work­shop rond Design Thin­king. Bedoe­ling was om ons in kor­te tijd wat meer inzicht te geven in deze metho­de en via enke­le prak­ti­sche oefe­ning er wat gevoel bij te krij­gen. Indien het ons zou beval­len kon­den we over­we­gen een van de offi­ci­ë­le trai­nin­gen over meer­de­re dagen te gaan vol­gen die op ver­schil­len­de loca­ties gege­ven wor­den. Het beviel mij in ieder geval zo goed dat ik er wel mee ver­der wil. De trai­ner gaf aan dat al in janu­a­ri een trai­ning op de agen­da staat. Plaats van han­de­ling: Boe­ka­rest. Nu is het zo dat het­zelf­de bedrijf ook een ves­ti­ging heeft in Neder­land maar Boe­ka­rest spreekt me wel aan. Ten­slot­te ben ik daar nog nooit eer­der geweest en kan ik de gele­gen­heid aan­grij­pen om wat van de stad te zien. Zeker nu het me dui­de­lijk is gewor­den dat niet ver bui­ten Boe­ka­rest de begraaf­plaats van Vlad Tepes te vin­den is. Hoe­wel er in The His­to­ri­an (het boek van Eli­za­beth Kost­ova) aan getwij­feld wordt of hij er wel dege­lijk zijn laat­ste rust­plaats heeft gevon­den, zou hij zijn begra­ven in een kloos­ter op een eiland in het meer van Sna­gov, op zo’n 40 kilo­me­ter van Boe­ka­rest. Mis­schien moet ik van de gele­gen­heid gebruik maken om naast het vol­gen van een trai­ning ook het spoor van Dra­cu­la eens te vol­gen. Lees ver­der

Vrijdag, 23 november 2018

Tij­dens de vlucht van Cluj naar Dort­mund las ik ver­der in The His­to­ri­an. Het was een feest der her­ken­ning. Niet ver­won­der­lijk natuur­lijk want een van de rede­nen dat ik met dit boek was begon­nen had juist met Roe­me­nië te maken. Eén van de cen­tra­le figu­ren in deze roman is name­lijk Vlad Tepes, ofte­wel Vlad de Spiet­ser (omdat hij gewoon was zijn tegen­stan­ders te spiet­sen met lan­ge sta­ken). Deze his­to­ri­sche per­soon leef­de lang gele­den in Trans­syl­vanië waar­van ook Cluj deel uit­maakt. Er is op kan­toor onder ande­re een ruim­te naar hem ver­noemd waar we ook deze week weer een ver­ga­de­ring had­den. Lees ver­der