Roemenië

Zondag, 2 december 2018

De twee­de dag van onze team­buil­ding in Cluj bestond voor een groot gedeel­te uit een work­shop rond Design Thin­king. Bedoe­ling was om ons in kor­te tijd wat meer inzicht te geven in deze metho­de en via enke­le prak­ti­sche oefe­ning er wat gevoel bij te krij­gen. Indien het ons zou beval­len kon­den we over­we­gen Lees ver­der

Vrijdag, 23 november 2018

Tij­dens de vlucht van Cluj naar Dort­mund las ik ver­der in The His­to­ri­an. Het was een feest der her­ken­ning. Niet ver­won­der­lijk natuur­lijk want een van de rede­nen dat ik met dit boek was begon­nen had juist met Roe­me­nië te maken. Eén van de cen­tra­le figu­ren in deze roman is name­lijk Vlad Tepes, Lees ver­der

Woensdag, 21 november 2018

Van­daag heb­ben we niet door­ge­bracht op de cam­pus maar voor de ver­an­de­ring in het cen­trum van Cluj zelf. Voor onze team­buil­ding ses­sie had­den we een ruim­te gere­ser­veerd waar nor­maal gespro­ken star­tups en zzp’ers kan­toor­ruim­te kun­nen huren. We dach­ten dat dit wel een inspi­re­ren­de omge­ving zou kun­nen Lees ver­der

Dinsdag, 20 november 2018

Ik doe mijn ogen en niet veel later de gor­dij­nen open en kijk recht tegen het gebouw aan van Ban­ca Tran­sil­vania. Ja, inder­daad. Ik ben wak­ker gewor­den in Roe­me­nië. Voor de zoveel­ste keer dit jaar. En voor de zoveel­ste keer maak ik een foto van uit­zicht om straks op inst­agram te pos­ten met het Lees ver­der

Zondag, 18 november 2018

Zo af en toe haal ik hier wat nieuws aan wat direct of indi­rect een link heeft met Roe­me­nië omdat het me meer dan anders bij­blijft nu ik er vaker naar­toe ga. Deze och­tend las ik dat de schrijf­ster Mira Feti­cu ((Van oor­sprong Roe­meens, maar na haar huwe­lijk met een Neder­lan­der woon­ach­tig in Neder­land. Lees ver­der

Woensdag, 7 november 2018

Ik mocht weer naar huis. Maar niet nadat iemand me had toe­ver­trouwd er bin­nen­kort niet meer te zijn. In ons team dus. Ze had een ande­re baan gevon­den. Dat is in Roe­me­nië nog dezelf­de dag je ont­slag­brief inle­ve­ren en dan aftel­len van twin­tig tot nul voor­dat je kan gaan. Ik zei ‘Doei!’ en zat Lees ver­der

Zaterdagochtend, 3 november 2018

In de vroe­ge och­tend werd ik opge­haald voor een rit­je rich­ting Alba coun­ty. De eer­ste stop zou zijn bij het plaats­je Colțeș­ti, waar we in de heu­vels een oud fort zou­den opzoe­ken. Vol­gens Goog­le Maps was de ver­wach­ting om er zo’n ander­half uur over te doen, maar in de prak­tijk bleek dat toch anders Lees ver­der