Vrijheid

Toen de beroem­de ont­dek­kings­rei­zi­ger Hen­ry Mor­ton Stan­ley (“Dr. Livings­to­ne, I pre­su­me.”) na jaren van afzien in de ondoor­dring­ba­re oer­wou­den van Afri­ka ein­de­lijk weer eens opdook van een expe­di­tie, was een van de eer­ste berich­ten die hij te horen kreeg, dat zijn vrien­din Ali­ce Pike in de tus­sen­tijd was getrouwd. Dat was de vrouw waar­van hij de beel­te­nis op zijn hart bij zich droeg en waar­aan hij zijn gedach­tes wijd­de ten tij­de dat alles tegen­zat. Zij had hem op de been gehou­den tij­dens de moei­lijk­ste peri­o­des van zijn tocht. Zelfs de boot waar­op hij een groot gedeel­te van de reis had afge­legd, was naar haar ver­noemd: ‘Lady Ali­ce’[…]  Lees ver­der

Lezen

Ruim een week gele­den ging inter­net voor de eer­ste kapot. Zomaar, ineens was er geen ver­bin­ding meer. Beet­je gebeld met de help­desk. Beet­je geklaagd. Beet­je gerom­meld met de ver­schil­len­de dra­den. Een dag erna deed inter­net het weer. Om er enke­le dagen later weer mee te stop­pen. En het enke­le uren later even­tjes nog te doen. Daar­na defi­ni­tief niet meer. […]  Lees ver­der

Making the Difference — 5

Deze blog­post is deel 5 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

De afge­lo­pen week heeft voor­na­me­lijk in het teken van de gezond­heid gestaan. En dan met name de ver­woe­de pogin­gen tot her­stel. Die bestaan er tot nu toe uit dat ik enke­le keren per dag de kor­te oefe­nin­gen uit­voer die de fysi­o­the­ra­peut mij opge­dra­gen heeft. Deze die­nen om mijn nek- en schou­der­par­tij los­ser te krij­gen zodat de beknel­ling van de zenu­wen naar mijn rech­ter­arm afneemt. En hope­lijk ook de daar­mee gepaard gaan­de pijn.
Ver­der dien ik con­ti­nu goed op mijn hou­ding te let­ten. Zowel wan­neer ik aan mijn bureau zit op kan­toor of op mijn werk­ka­mer thuis, als wan­neer ik sta of loop. De bedoe­ling is dat ik niet al te lang blijf zit­ten. Zo’n 30 minu­ten is het maxi­ma­le. Dan dien ik op te staan en wat rek- en strek­oe­fe­nin­gen te doen. Dat valt niet altijd mee.
Voor je het weet is er een uur voor­bij gegaan zon­der dat je je ervan bewust was. Ook is het mij aan­ge­ra­den om elke dag mini­maal een half uur tot een uur te gaan lopen. Staan en lopen is in ieder geval altijd beter voor mijn rug dan zit­ten. Daar sta je dan met je zit­tend beroep… […]  Lees ver­der

Making the Difference – 3

Deze blog­post is deel 3 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Iemand ooit gehoord van Tom Hopkins? Nou, ik ook niet hoor. En ik zal zijn naam ook wel weer bin­nen­kort ver­ge­ten zijn. Maar niet zijn mot­to. Tij­dens de work­shop kre­gen we het aan­ge­reikt, en de opdracht was sim­pel. Schrijf het op, kopi­eer het ver­schei­de­ne keren, en hang het op stra­te­gi­sche plaat­sen op zodat dit mot­to je regel­ma­tig onder ogen komt. En ga er dan naar leven. Sim­pel toch?
Benieuwd naar het mot­to? OK dan, hier zijn Gol­den Dozen, ofte­wel Gou­den Dozijn: […]  Lees ver­der