Invalbeurt of afgelasting?

Er is een kans dat ik eind okto­ber naar Mos­kou ga. Voor mijn werk. Om deel te nemen aan een drie­daag­se work­shop waar de aan­pak bespro­ken wordt hoe we onze bedrijfs­soft­wa­re gaan uit­rol­len naar een aan­tal ves­ti­gin­gen in Rus­land. Nor­maal gespro­ken zou ik daar niet voor uit­ge­no­digd zijn maar ik fun­geer als een soort van reser­ve. En plots kom ik in aan­mer­king voor een inval­beurt nu er iemand uit Euro­pa ver­hin­derd is.
Rede­lijk onver­wachts maar tege­lij­ker­tijd ook wel weer uit­da­gend. Het is voor mij de eer­ste ken­nis­ma­king met dit enor­me land en daar­om ben ik lang­zaam begon­nen met warm­lo­pen om goed voor­be­reid te zijn mocht het defi­ni­tief door­gaan.
Alleen is die kans vol­gens mij van­avond een stuk geslon­ken. Pre­si­dent Poe­tin heeft name­lijk een waar­schu­wing doen uit­gaan dat tech­no­lo­gie­be­drij­ven in Rus­land alleen nog maar soft­wa­re van Rus­si­sche make­lij mogen gebrui­ken. […]  Lees ver­der