A Social Revolution

Dat schiet ook niet echt op, zeg.” Het was een ter­loop­se opmer­king. Een bood­schap die schijn­baar ach­te­loos de ruim­te inge­slin­gerd werd. Waar, al naar gelang de ont­van­ger, moest blij­ken of het in een poten­ti­eel tijd­bom­me­tje kon ont­aar­den. Onder­werp waren de gebeur­te­nis­sen in Egyp­te. Voor­al de ver­meen­de cli­max die al dagen naken­de was. Zou Muba­rak opstap­pen? Zou het leger ingrij­pen? Zou­den de pro-Muba­rak demon­stran­ten en infil­tran­ten de situ­a­tie op scherp zet­ten? Elk tv-jour­naal, dag- of week­blad open­de met een item over Egyp­te. […]  Lees ver­der