Connect the filter bubbles

Ik werk voor een Ame­ri­kaans beurs­ge­no­teerd bedrijf. Dage­lijks heb ik veel­vul­dig con­tact met mijn Ame­ri­kaan­se collega’s. Meest­al gaat dat via email of con­fe­ren­ce calls. Dan beperkt de con­ver­sa­tie zich gro­ten­deels tot werk­ge­re­la­teer­de zaken. Maar daar­naast maken we ook vol­op gebruik van de chat­func­ti­o­na­li­teit Lees ver­der