Verplichte rustdag

Soms pro­beer ik me voor de geest te halen hoe­veel vrije tijd ik ‘vroe­ger’ had voor­dat inter­net en soci­al media er onge­merkt maar gena­de­loos beslag op leg­den. Onvoor­stel­baar hoe­veel uren ik op een dag aan bij­voor­beeld lezen en spor­ten kon beste­den ter­wijl ik ook nog gewoon naar school ging en huis­werk moest maken. Het doet me af en toe ver­lan­gen naar een ver­plich­te rust­dag per week waar alle elek­tro­ni­sche appa­ra­tuur bedoeld voor con­sump­tie cen­traal uit­ge­scha­keld wordt. […]  Lees ver­der

Vermoorde onschuld

Of en in hoe­ver­re het gedach­ten­goed van Sig­mund Freud inmid­dels is ach­ter­haald weet ik niet pre­cies. Wat ik wel weet is dat het lezen in deel 1 (The Edu­ca­ti­on of the Sen­ses) van ‘The Bour­gois Expe­rien­ce — Vic­to­ria to Freud’ me goed bevalt. En dan met name dat de vele ver­wij­zin­gen naar het werk van Freud me elke keer opnieuw aan het den­ken zet­ten. Zo speelt al enke­le dagen het vol­gen­de ter­loops ver­mel­de zin­ne­tje door mijn hoofd: […]  Lees ver­der

Dankzij de poetsvrouw

Omdat de poets­vrouw iede­re don­der­dag komt, en omdat ik vori­ge week don­der­dag vrij was, moest ik het huis uit. Zo werkt zij dat. Ik vond het wel een goed idee om de bieb in Arn­hem eens te gaan bezoe­ken. Om mezelf een hou­ding te geven toen ik daar een­maal was besloot ik ter­stonds lid te wor­den nadat ik een aan­tal jaren ver­zaakt had. Een paar uur later liep ik opge­to­gen terug naar mijn auto met een hele sta­pel boe­ken onder de arm waar­voor ik hele­maal geen tijd had om ze te lezen. Geluk­kig had ik vrij­dag ook nog vrij. […]  Lees ver­der