Taaie blokkeerfriezen

We eten peper­no­ten op kan­toor. Al sinds begin augus­tus. Zodra de eer­ste zak­ken ver­sche­nen in de super­markt nam een col­le­ga ze mee. En als ze er een­maal lig­gen eet je ze op. Zo werkt ver­sla­ving. […]  Lees ver­der

ZwartWit – dag 4

Zater­dag­och­tend. Het moment om bood­schap­pen te doen. Als gewoon­lijk ga ik vroeg op de och­tend. Lek­ker rus­tig is het dan altijd. Dit­maal iets druk­ker dan nor­maal. Ik bedacht dat het mis­schien te maken had met de intocht van Sin­ter­klaas later van­daag.
Waar­om ik daar­aan moest den­ken? Omdat ik zwar­te Piet zag zit­ten op een tuin­stoel bij de slij­te­rij. Geen ‘ech­te’ Piet, maar een pop. Hij zat er wat ver­lo­ren bij op deze vroe­ge och­tend. Sneu ook. Als­of hij als een wan­ho­pi­ge alco­ho­list zat te wach­ten tot­dat de win­kel open­ging om zijn heil in de drank te zoe­ken. Met alle com­mo­tie rond­om zijn per­soon­tje kan ik het ergens wel begrij­pen.
~ ~ ~
No peo­p­le, pets, expla­na­ti­ons. 7 days 1 b/w pho­to of your life. Let’s sha­re some beau­ty, art and life around!
Dat is de opdracht op facebook. Maar hier kan ik explai­nen zoveel ik wil. Voor de rest hou ik me aan de regels.
~ ~ ~ […]  Lees ver­der

Een land waarin we op een volwassen manier kunnen praten over een kinderfeest”

Kin­der­om­buds­man Mar­g­ri­te Kal­ver­boer op NOS:
Zwar­te Piet is in zijn hui­di­ge vorm in strijd met het VN-Kin­der­rech­ten­ver­drag omdat de figuur kan bij­dra­gen aan pes­ten, uit­slui­ting of dis­cri­mi­na­tie. Daar­om moet Zwar­te Piet zoda­nig wor­den aan­ge­past dat kin­de­ren geen nega­tie­ve effec­ten meer kun­nen erva­ren bij het Sin­ter­klaas­feest.
Ondanks ver­schil­len zijn de geraad­pleeg­de kin­de­ren eens­ge­zind, aldus de ombuds­man. “Alle jon­ge­ren met wie is gespro­ken vin­den dat het uiter­lijk van Zwar­te Piet aan­ge­past moet wor­den als er kin­de­ren en jon­ge­ren zijn die zich door zijn hui­di­ge uiter­lijk gedis­cri­mi­neerd voe­len.”
Ook vin­den ze dat vol­was­se­nen de Zwar­te Piet-dis­cus­sie op een onple­zie­ri­ge manier domi­ne­ren.
Kin­der­om­buds­man Mar­g­ri­te Kal­ver­boer in Trouw:
“Het debat is gepo­la­ri­seerd rond vol­was­se­nen. Kin­de­ren zijn er de dupe van. Wij heb­ben met veel kin­de­ren gespro­ken, in een vei­li­ge omge­ving, waar ze niets inge­fluis­terd kre­gen door ouders. Opval­lend vaak geven ze aan dat vol­was­se­nen moe­ten stop­pen met ruzie maken. Ik zat daar eer­lijk gezegd wel met plaats­ver­van­gen­de schaam­te. Ik zou echt hopen dat ouders en scho­len zich iets nede­ri­ger opstel­len en eerst eens vra­gen wat kin­de­ren er zelf van vin­den. Die kun­nen heel prak­ti­sche oplos­sin­gen beden­ken. Het maakt hen vaak niet uit als hij niet meer zwart is of ande­re kleu­ren krijgt. Dan noe­men ze hem gewoon Piet.”
De Kin­der­om­buds­man op NOS:
zegt dat ze veel e-mails heeft gekre­gen met doods­be­drei­gin­gen, ver­wen­sin­gen van ern­sti­ge ziek­tes en opmer­kin­gen dat ze naar een ander land moet. Ze hield wel reke­ning met hef­ti­ge reac­ties, maar dit had ze niet ver­wacht, zegt ze. Het gaat alleen om dreig­mails, tele­foon­tjes zijn er niet bin­nen­ge­ko­men.
PvdA-lei­der Samsom op NOS:
vindt dat bedrei­gers en schel­ders zich moe­ten scha­men. Als Zwar­te Piet ver­an­dert is dat vol­gens hem niet het ein­de van Neder­land. “Dat ís Neder­land. Een land waar­in we op een vol­was­sen manier kun­nen pra­ten over een kin­der­feest.”
Vol­was­se­nen op facebook[…]  Lees ver­der

Sint Halloween

Afge­lo­pen week kreeg ik de film­pos­ter van de nieu­we film van Dick Maas onder ogen. Natuur­lijk her­ken­de ik met­een de goed­hei­lig­man. […]  Lees ver­der