Geen commentaar

Eigen­lijk bezoek ik nooit de web­si­te van Copy­blog­ger. Vaak genoeg zie ik het blog ergens aan­ge­haald wor­den of een arti­kel via een RT in mijn twit­ter tijd­lijn voor­bij komen. Ech­ter nadat ik er een paar keer had rond­ge­ke­ken kwam ik al snel tot de con­clu­sie dat ik niet hele­maal in hun doel­groep viel. Waar­bij gezegd moet wor­den dat die con­clu­sies bij mij soms nog­al arbi­trair wil­le­keu­rig tot stand komen. Hoe de wind waait, zul­len we maar zeg­gen. […]  Lees ver­der