Toch maar eens het boek gaan lezen?

estespark

Als ik voor mijn werk in Boul­der (Col­orado) moet zijn probeer ik alti­jd extra tijd te reserveren om een dagtrip te mak­en naar het Rocky Moun­tains Nation­al Park. De route die ik daar­voor kies gaat meestal door de plaats Estes Park waar­na je via de oost­elijke kant toe­gang kri­jgt tot het nation­aal park.
In 2012 had ik gezelschap van twee collega’s en toen we vlak voor Estes Park een korte pauze namen om wat foto’s te mak­en vanu­it een hoger gele­gen gedeelte vroeg een van hen of ik al in The Stan­ley Hotel was geweest. Ik had er niet eerder van geho­ord en vroeg hem wat er zo bij­zon­der aan was. Iet­wat ver­baasd dat ik als boeken­wurm zo onwe­tend bleek te zijn vertelde hij over Stephen King en hoe zijn bezoek aan dit hotel de inspi­ratie was geweest voor zijn boek The Shin­ing.
Ik moest beken­nen het boek nooit gelezen te hebben. Vol­gens mij heb ik alleen Cujo en Car­rie gelezen. De film gepro­duceerd door Stan­ley Kubrick had ik dan weer wel gezien. Ook goed vol­gens mij col­le­ga, maar ook hier was het boek toch echt veel beter dan de film. Ik geloofde hem op zijn woord hoewel ik de film niet echt slecht had gevon­den. Maar dat was miss­chien gro­ten­deels van­wege het acteer­w­erk van Jack Nichol­son.
Tot nu toe is het er helaas nog nooit van gekomen om het boek alsnog te lezen.
Wel heb ik afgelopen zondag Room 237 uit­ge­zocht op Net­flix als invulling van mijn nieuwe tra­di­tie om weke­lijks een doc­u­men­taire te bek­ijken. Met een mix van ver­baz­ing en bewon­der­ing heb ik zit­ten luis­teren (en kijken natu­urlijk) naar een opsom­ming van de meest bizarre ver­bor­gen bood­schap­pen in de film The Shin­ing die je voorstellingsver­mo­gen te boven gaan.
Voor­beeld­je? Zon­der te willen ontken­nen dat de mens op de maan was geweest was er iemand in de doc­u­men­taire die eraan twi­jfelde of de opnames van de Apol­lo-vlucht met de land­ing op de maan authen­tiek waren. Hij had het ver­moe­den dat Stan­ley Kubrick deze opnames in opdracht van de NASA had gemaakt en dit alti­jd had moeten verzwi­j­gen. Maar zijn vrouw was erachter gekomen. Dit valt op te mak­en uit enkele scene’s in de film tussen het echt­paar Jack en Wendy. Eigen­lijk zijn op dat moment Stan­ley Kubrick en zijn vrouw aan het woord.
Een andere indi­catie voor deze the­o­rie is het feit dat Kubrick gekozen heeft voor kamer­num­mer 237 in plaats van 217 zoals oor­spronke­lijk in het boek van Stephen King. De reden die Kubrick heeft gegeven om hier­van af te wijken is aan­toon­baar een leu­gen (vol­gens de opsteller van deze the­o­rie). Het num­mer 237 is dan ook heel bewust gekozen, want laat de afs­tand tussen de maan en de aarde nu pre­cies 237.000 mijl zijn. Dus. ‘Nuf said?
En zo gaat het maar door. Geni­eten voor de liefheb­ber.

~ ~ ~