Waarom hier niets staat

Ooit, toen ik wat seri­eu­zer met blog­gen begon heb ik mezelf voor­ge­no­men niet of nau­we­lijks over mijn werk te schrij­ven. Daar sta ik nog steeds ach­ter. En de con­se­quen­tie is dat jul­lie daar­om op deze plaats niet kun­nen lezen waar ik de laat­ste maan­den zo druk mee ben geweest. Als­of iemand zit te wach­ten hoe het ons met een onder­be­zet team in Ede gelukt is de ver­schil­len­de soft­wa­re imple­men­ta­ties in Roe­me­nië en Hon­ga­rije suc­ces­vol af te ron­den. […]  Lees ver­der