Steven Hall

Waarom hier niets staat

Ooit, toen ik wat seri­eu­zer met blog­gen begon heb ik mezelf voor­ge­no­men niet of nau­we­lijks over mijn werk te schrij­ven. Daar sta ik nog steeds ach­ter. En de con­se­quen­tie is dat jul­lie daar­om op deze plaats niet kun­nen lezen waar ik de laat­ste maan­den zo druk mee ben geweest. Lees ver­der