38 témoins — Kitty Genovese

Mid­den in de nacht schrik je wak­ker. Op de ach­ter­grond sterft een ijse­lij­ke schreeuw weg in de don­ker­te van de nacht. Jij bent nog bezig om uit te vin­den waar je bent, wel­ke dag het is, wie er naast je ligt en meer van dat soort vor­men van hou­vast om jezelf een plaats op aar­de te geven. Dan pas vraag je je af wat het was wat je uit je slaap heeft gerukt. Nog steeds lich­te­lijk gedes­o­ri­ën­teerd zit je recht­op in bed. Stil­te dreunt in je oren. Had je nu wel of niet iemand horen gil­len? Voor de zeker­heid open je de gor­dij­nen en werpt een blik op straat. Niets bij­zon­ders te zien. Alleen de gebrui­ke­lij­ke nacht­bra­kers die over straat strom­pe­len na een avond vol drank. Alweer half sla­pend val je terug in bed. Een vol­gen­de door merg en been snij­den­de kreet is het begin van een nieu­we nacht­mer­rie. […]  Lees ver­der

Nummertjes

Van­daag ben ik begon­nen in Super­freak­ono­mics, het ver­volg op Freak­ono­mics. Geschre­ven door opnieuw dezelf­de twee auteurs, weten­schap­per Ste­ven D. Levitt en jour­na­list Step­hen J. Dub­ner. Het boek staat bol van de getal­len­reek­sen die met veel gevoel voor humor gebruikt wor­den voor de onder­bou­wing van aan­van­ke­lijk nog­al bela­che­lijk klin­ken­de the­o­ri­ën.
Wat te den­ken van het gege­ven dat het vei­li­ger is om met een bor­rel­tje teveel toch de auto te nemen dan naar huis te lopen. […]  Lees ver­der