studie

20220926

Geen kan­toor­dag van­daag. Geen kan­toor­dag deze hele week! Tijd om ach­ter­stal­lig onder­houd te doen op aller­lei vlak­ken. Het oor­spron­ke­lij­ke plan om in de tuin aan de slag te gaan kwam te ver­val­len. Te veel regen. Genoeg alter­na­tie­ven. In de och­tend begon­nen met een hoop pri­vé­mail weg te wer­ken (nadat ik aller­eerst toch begon­nen was met …

20220926 Lees meer »

20211105

Gaat er iets ver­an­de­ren bij de oplei­ding Cul­tuur­we­ten­schap­pen aan de OU? Om con­tact te onder­hou­den met stu­den­ten die dezelf­de modu­les vol­gen aan de OU als waar ik me voor heb inge­schre­ven ga ik bij­na dage­lijks naar het dis­cus­sie­fo­rum om te lezen waar­over er zoal gedis­cus­si­eerd wordt. Logi­scher­wijs beperkt dat zich voor­na­me­lijk tot het onder­werp van de …

20211105 Lees meer »

20211031

Het week­end staat meest­al vol­le­dig in het teken van todo-lijst­jes afwer­ken. Voor van­daag stond er onder meer voor mij op het pro­gram­ma om de laat­ste wal­no­ten te rapen en de bla­de­ren van het gazon te har­ken. Een klus­je waar toch mini­maal drie uur voor uit­ge­trok­ken moet wor­den. De vij­ver had ik geluk­kig vori­ge week al …

20211031 Lees meer »