#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we jaar. Zelf zie ik mijn bij­dra­ge in het stre­ven naar een lief­de- en res­pect­vol­le omgang met alles wat leeft en bloeit. Daar kan ik mezelf nog heel wat in ver­be­te­ren en zal het ook niet nala­ten om dat te doen. Ver­der wil ik pro­be­ren min­der te kla­gen en te zeu­ren. Want om heel eer­lijk te zijn, ik heb wei­nig reden om te kla­gen en te zeu­ren. In die zin ben ik een geze­gend mens. Dus laat ik daar blij om zijn. Wat niet wil zeg­gen dat ik groot leed en per­soon­lij­ke drama’s bij ande­ren baga­tel­li­seer. Inte­gen­deel. Door mij­zelf wat beschei­de­ner op te stel­len hoop ik dat de aan­dacht gaat naar die­ge­nen die echt reden tot kla­gen heb­ben (en het vaak niet doen). Dan gaat mis­schien tevens de hulp hun kant op. […]  Lees ver­der

Onbereikbaar

Deze blog­post is deel 5 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Alweer ruim vier jaar gele­den begon ik aan een zoveel­ste blogex­pe­ri­ment (er zou­den er nog vele vol­gen). Elke dag kreeg ik een gedicht via de mail toe­ge­stuurd. In de mees­te geval­len las ik ze wel maar begreep ik ze min­der. Ik nam me voor er wat vaker de tijd voor te nemen om ze aan­dach­ti­ger te lezen en er ver­vol­gens ook een blogje over te schrij­ven. Niet zozeer als dui­ding (want zoveel zelf­ken­nis had ik nog wel om te snap­pen dat dat iets te hoog gegre­pen zou zijn) maar om te delen wat het met me deed. Waar­heen zou­den mijn gedach­ten gaan tij­dens of na het lezen van het dage­lijk­se gedicht in mijn mail­box? […]  Lees ver­der

Vakantiewerk

Aan­ge­zien ik de komen­de week een aan­tal dagen vrij ben breng ik het boek­je dat van­daag bin­nen­viel onder in de cate­go­rie ‘vakan­tie­werk’. Dan blijf ik nog steeds hele­maal in de sfeer van de voor­gaan­de blog­posts over het lezen en blog­gen voor de blog­ger­slees­club Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. En de timing is per­fect omdat het hier een bun­del gedich­ten betreft geschre­ven door Tho­mas Möhl­mann met als titel ‘Waar we wonen’. […]  Lees ver­der