Hoe leest zij?

Deze blog­post is deel 41 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Eind 2014 raak­te ik geën­thou­si­as­meerd door een arti­kel1 in The New York Review of Books van de tot dan toe voor mij onbe­ken­de Tim Parks. Wat mij voor­al aan­sprak is hoe hij de nadruk legt op het actief lezen. Iets wat je vol­gens Parks het bes­te kunt doen met een pen in de hand: […]  Lees ver­der


  1. Zie hier mijn blog­post over How I Read, het ver­volg op A Weapon for Rea­ders 

50books — jaar 2015 — vraag 3

Deze blog­post is deel 3 van 49 in de serie 50books — 2015

In mijn boe­ken­kast is veel plaats gemaakt voor Geschie­de­nis. Zeker wan­neer ik een boek pak dat ik tij­dens mijn stu­die­tijd heb aan­ge­schaft loop ik de kans dat het vol staat met stre­pen in de kant­lijn, en dat pas­sa­ges zijn onder­streept of gemar­keerd in een of ande­re flu­o­ris­ce­ren­de kleur. In die geval­len wan­neer ik er in de kant­lijn wat heb bij­ge­schre­ven betreft dat meest­al een ver­wij­zing naar een ande­re blad­zij­de of boek. Het is maar zel­den dat ik mijn mening over het geschre­ve­ne op die plek onder woor­den bracht. Een uit­roep­te­ken dat ik het er mee eens was vol­stond blijk­baar. Toch geeft dat al een klei­ne indi­ca­tie wat ik in die tijd belang­rijk vond. Of juist niet. […]  Lees ver­der

Na de val

Deze blog­post is deel 29 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In sei­zoen 3 van de serie Hom­e­land komt een afle­ve­ring voor waar­in twee hoge func­ti­o­na­ris­sen van elkaar bestrij­den­de inlich­tin­gen­dien­sten een ont­moe­ting heb­ben. Al hun hele leven lang zijn ze bezig met het opzet­ten en onder­hou­den van uiterst inge­wik­kel­de (contra)spionage net­wer­ken. Dat de waar­heid daar­bij geweld moet wor­den aan­ge­daan besef­fen ze alle­bei ter­de­ge. Het doel hei­ligt de mid­de­len. Wat mij zo trof in die sce­ne was de beken­te­nis van een van hen door te ver­zuch­ten dat alles uit­ein­de­lijk toch anders uit­pakt dan gepland. Je kunt niet alles con­tro­le­ren. […]  Lees ver­der

Wat weet ik over lezen?

Ergens las ik de ver­zuch­ting, ‘en dan moet ik ook nog tig boe­ken lezen’. Dit om aan te geven dat de kerst­va­kan­tie, hoe wel­kom ook, veel te kort is om alles af te krij­gen wat we voor­uit­ge­scho­ven heb­ben. Kwes­tie van rea­lis­tisch lijst­je maken, denk ik dan. Zelf heb ik ook nog tig onge­le­zen boe­ken lig­gen, maar ik heb er drie uit­ge­ko­zen die ik de komen­de dagen wil lezen. De rest komt van­zelf wel. […]  Lees ver­der

What do I know about reading?

Some­whe­re I read the lament, ‘and then I also have to read numerous books’. This to indi­ca­te that the Christ­mas holi­days, whi­le wel­co­me, are much too short to get eve­ry­thing done we have post­po­ned to the end of the year. Just a mat­ter of making a rea­lis­tic list. I myself have also a pile of  unread books wai­ting for me, but I have selec­ted only three which I want to read the next few days. The rest will fol­low when time comes. […]  Lees ver­der