50books — jaar 2015 — vraag 3

Deze blog­post is deel 3 van 49 in de serie 50books — 2015

In mijn boe­ken­kast is veel plaats gemaakt voor Geschie­de­nis. Zeker wan­neer ik een boek pak dat ik tij­dens mijn stu­die­tijd heb aan­ge­schaft loop ik de kans dat het vol staat met stre­pen in de kant­lijn, en dat pas­sa­ges zijn onder­streept of gemar­keerd in een of ande­re flu­o­ris­ce­ren­de Lees ver­der

Na de val

Deze blog­post is deel 29 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In sei­zoen 3 van de serie Hom­e­land komt een afle­ve­ring voor waar­in twee hoge func­ti­o­na­ris­sen van elkaar bestrij­den­de inlich­tin­gen­dien­sten een ont­moe­ting heb­ben. Al hun hele leven lang zijn ze bezig met het opzet­ten en onder­hou­den van uiterst inge­wik­kel­de (contra)spionage net­wer­ken. Dat de waar­heid Lees ver­der

Wat weet ik over lezen?

Lees ver­der

Ergens las ik de ver­zuch­ting, ‘en dan moet ik ook nog tig boe­ken lezen’. Dit om aan te geven dat de kerst­va­kan­tie, hoe wel­kom ook, veel te kort is om alles af te krij­gen wat we voor­uit­ge­scho­ven heb­ben. Kwes­tie van rea­lis­tisch lijst­je maken, denk Lees ver­der

What do I know about reading?

Some­whe­re I read the lament, ‘and then I also have to read numerous books’. This to indi­ca­te that the Christ­mas holi­days, whi­le wel­co­me, are much too short to get eve­ry­thing done we have post­po­ned to the end of the year. Just a mat­ter of making a rea­lis­tic list. I myself Lees ver­der