Oskar en Eli

Oskar is een teruggetrokken jon­gen van bij­na der­tien jaar. Hij woont samen met zijn geschei­den moed­er in een flat­je, ergens in Scan­di­nav­ië. Vaak is hij te vin­den op de bin­nen­plaats. In zijn een­t­je. Oskar is een schichtig, in zichzelf teruggetrokken kind. Op school wordt hij gepest. Thuis mist hij zijn vad­er. Vriend­jes heeft hij niet. Dan, op een avond, stopt er een taxi voor hun flat.

Nieuwe bewon­ers trekken in het apparte­ment naast hen. Dagen lat­er ont­moet Oskar één van de nieuwe buren: het meis­je Eli. Langza­am ontstaat er een band tussen Oskar en Eli. En vooral Oskar onderneemt aan­doen­lijke pogin­gen om Eli zijn gene­gen­heid te tonen. Hij leert haar bijvoor­beeld morse, zodat ze via de muur die hun kamers schei­dt, toch met elka­ar kun­nen com­mu­niceren.

Zijn eerste let­ters die avond zijn L I E F .

Eli leert hem om van zich af te bijten wan­neer hij weer eens gepest wordt. Van een breek­bare schoonheid is het moment dat Oskar in een opwelling zijn armen om haar heen slaat. Impulsief. Zoals hij miss­chien op tv of in een film heeft gezien. Onwen­nig staan ze daar in de vriesk­ou. Wat maakt het uit dat Eli een vampi­er is? Wat doet het ertoe dat er mensen ster­ven om Eli van broodnodig bloed te voorzien?

Voor mij is de liefdes­geschiede­nis tussen Oskar en Eli er een­t­je die ik lang bij me zal bli­jven mee­dra­gen. Let the right one in van Tomas Alfred­son is een geweldige film. En dan ook nog die betov­erende muziek gecom­poneerd door Johan Söderqvist erbij.

~ ~ ~

Meer info over deze film is te vin­den op wikipedia.

~ ~ ~