Vrijdag, 23 november 2018

Tij­dens de vlucht van Cluj naar Dort­mund las ik ver­der in The His­to­ri­an. Het was een feest der her­ken­ning. Niet ver­won­der­lijk natuur­lijk want een van de rede­nen dat ik met dit boek was begon­nen had juist met Roe­me­nië te maken. Eén van de cen­tra­le figu­ren in deze roman is name­lijk Vlad Tepes, ofte­wel Vlad de Spiet­ser (omdat hij gewoon was zijn tegen­stan­ders te spiet­sen met lan­ge sta­ken). Deze his­to­ri­sche per­soon leef­de lang gele­den in Trans­syl­vanië waar­van ook Cluj deel uit­maakt. Er is op kan­toor onder ande­re een ruim­te naar hem ver­noemd waar we ook deze week weer een ver­ga­de­ring had­den. […]  Lees ver­der

De verborgen boekbanken van Istanbul

Nu volg ik toch al een hele tijd de bele­ve­nis­sen van Elja en zeker wan­neer ze weer eens op foto­cur­sus is geweest in Istan­bul check ik haar blog en tweets met meer dan nor­ma­le belang­stel­ling. Maar ik kan me niet her­in­ne­ren ooit een foto te heb­ben gezien van de ‘boek­ban­ken’ die blijk­baar op elke straat­hoek te vin­den zijn. […]  Lees ver­der

Kusadasi

Weer terug in het Arn­hem­se na een relaxed week­je genie­ten van de zon in het Turk­se Kus­a­da­si.

We had­den voor een aar­dig prijs­je een leuk pen­si­on gevon­den niet zo ver van het cen­trum ver­wij­derd. En ook nog eens met een zwem­bad voor de deur. Geluk­kig was het aan een straat waar wei­nig tot geen ver­keer voor­bij kwam. Dus we kon­den er onge­stoord zwem­men. […]  Lees ver­der