Troost

Natuur­lijk ben ik blij­ven door­le­zen. Tot het (bit­te­re)1 ein­de. Het was daar dat ik deze fraaie afslui­ter onder ogen kreeg: […]  Lees ver­der


  1. Bit­ter van­we­ge het uiterst depri­me­rend beeld dat geschetst wordt van Ita­lië slechts enke­le jaren voor de poli­tie­ke opkomst van Sil­vio Ber­lus­co­ni, ofte­wel Il Cava­lie­re die wij gerust mogen ver­war­ren met Com­man­deur Vimer­ca­te uit het boek. En we weten alle­maal dat het door Ber­lus­co­ni alleen nog maar ver­der berg­af­waarts is gegaan. 

Specialist in het algemene aka loser

Ergens in het twee­de of der­de jaar tij­dens mijn stu­die Geschie­de­nis werd er een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd in Gro­nin­gen. Het alom­vat­ten­de the­ma was onze voor­be­rei­ding op het beroeps­le­ven na de uni­ver­si­teit. Zelf had ik al enke­le jaren bij Phi­lips gewerkt voor­dat ik als­nog besloot te gaan stu­de­ren maar voor het gros van mijn mede­stu­den­ten was het voor­uit­zicht van een bestaan als werk­slaaf wel­haast iets bui­ten­aards. […]  Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 45

Deze blog­post is deel 45 van 49 in de serie 50books — 2015

In de tijd dat ik nog thuis woon­de bij mijn ouders en jon­ge­re broer­tje vroeg mijn vader stee­vast of ik ook een boek voor hem wil­de mee­ne­men wan­neer ik naar de bibli­o­theek ging. Dat was vaak mak­ke­lij­ker dan voor mezelf een geschikt boek zien te vin­den. Ik moest op de vol­gen­de zaken let­ten: […]  Lees ver­der

Wat weet ik over lezen?

Ergens las ik de ver­zuch­ting, ‘en dan moet ik ook nog tig boe­ken lezen’. Dit om aan te geven dat de kerst­va­kan­tie, hoe wel­kom ook, veel te kort is om alles af te krij­gen wat we voor­uit­ge­scho­ven heb­ben. Kwes­tie van rea­lis­tisch lijst­je maken, denk ik dan. Zelf heb ik ook nog tig onge­le­zen boe­ken lig­gen, maar ik heb er drie uit­ge­ko­zen die ik de komen­de dagen wil lezen. De rest komt van­zelf wel. […]  Lees ver­der

What do I know about reading?

Some­whe­re I read the lament, ‘and then I also have to read numerous books’. This to indi­ca­te that the Christ­mas holi­days, whi­le wel­co­me, are much too short to get eve­ry­thing done we have post­po­ned to the end of the year. Just a mat­ter of making a rea­lis­tic list. I myself have also a pile of  unread books wai­ting for me, but I have selec­ted only three which I want to read the next few days. The rest will fol­low when time comes. […]  Lees ver­der