Vrijdag, 16 november 2018

Een dona­tie. Ik moet dan den­ken aan een gift aan een goed doel. Geld. Maar je kunt ook je lichaam done­ren. Aan de weten­schap. Het is iets wat ik seri­eus over­weeg. Zon­der er ver­der veel over na te den­ken wat dan bete­kent. Dat ze in me gaan snij­den later. Wan­neer ik een­maal over­le­den ben. Zodat men er wij­zer van wordt. Of medi­sche stu­den­ten de kans geeft om erva­ring op te doen. Zoiets. Voor­lo­pig is het een ver van mijn doods­bed idee. […]  Lees ver­der

Mijn buurman

Nadat we zo’n zeven uur gro­ten­deels zwijg­zaam naast elkaar had­den geze­ten raak­ten we kort voor de lan­ding als­nog aan de praat. Mijn tij­de­lij­ke buur­man in het vlieg­tuig wees me aan waar hij daar bene­den ergens woon­de. Vori­ge week was hij ver­trok­ken voor een con­gres in Amster­dam. […]  Lees ver­der

Weetgierig

In het jaar 1960 maak­te de Ame­ri­kaan­se schrij­ver John Stein­beck een rond­reis van bij­na elf weken door de Ver­e­nig­de Sta­ten. Hij was toen 58 jaar oud en vond het tijd wor­den om, na vele omzwer­vin­gen in aller­lei lan­den, nu eens zijn eigen geboor­te­land aan een nader onder­zoek te onder­wer­pen. Als reis­ge­zel­schap nam hij zijn hond mee, van­daar de titel ‘Tra­vels with Char­ley’ voor het boek wat uit deze trip resul­teer­de. […]  Lees ver­der

Houston, we’ve got a problem…

Mijn buur­man tik­te me op de schou­der en wees naar bui­ten. Door de klei­ne raam­pjes zag ik hoe de lucht pik­zwart was gewor­den. Het zou slechts een kwes­tie van tijd zijn voor­dat de storm in alle hevig­heid ons vlieg­tuig in de flank zou raken. Om mij heen zag ik al enke­le pas­sa­giers hun tijd­schrif­ten weg­stop­pen en zich schrap zet­ten. Het getik van de vei­lig­heids­rie­men die dicht­ge­klikt wer­den viel samen met de eer­ste regen­drup­pels die tegen het vlieg­tuig sloe­gen. […]  Lees ver­der

Mijn mooiste uitzicht

In 1993 maak­te ik een reis van zo’n zes weken door de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka. Samen met enke­le vrien­den en mijn toen­ma­li­ge vrien­din trok­ken we van Chi­ca­go via Indi­ana­po­lis aan de Oost­kant naar Yel­low­sto­ne aan de West­kant en ver­vol­gens naar bene­den rich­ting Grand Can­y­on om daar­na New Mexi­co op te zoe­ken. Uit­ein­de­lijk gin­gen we van Las Veg­as naar Yose­mi­te om te ein­di­gen in San Fran­cis­co. Alle­maal in een gro­te Buick met drie ten­ten ach­ter­in de kof­fer­bak. […]  Lees ver­der