50books – jaar 2015 – vraag 41

Deze blog­post is deel 41 van 49 in de serie 50books — 2015

Deze week kan ik het kort hou­den. Alle ach­ter­grond­in­for­ma­tie bij de vraag van deze week staat in het film­pje dat nu volgt. Speel het svp eerst af voor­dat je ver­der leest:

Een nieu­we uit­ge­ve­rij dus. Die van plan is een aan­tal zaken wat anders te gaan aan­pak­ken dan wat tot nu toe de gewoon­te is. Dat ze auteurs meer wil­len gaan beta­len, daar sta ik hele­maal ach­ter en juich ik van har­te toe. Maar ook dat ze het ebook voort­aan mee­le­ve­ren bij de aan­koop van een boek vind ik een pri­ma idee.
Wal­ter van den Berg is een van de auteurs die inmid­dels is over­ge­stapt naar deze uit­ge­ve­rij in spé. Hij schrijft er op zijn weblog het vol­gen­de over: […]  Lees ver­der

Icarus — Russell Andrews

Op het weblog van Wal­ter van den Berg las ik zijn lees­ver­slag (geen recen­sie zoals hij zelf bena­drukt) van Rab­bit, Run door John Updi­ke. Het is lang gele­den dat ik een boek van Updi­ke heb gele­zen (mis­schien wel voor het laatst op de mid­del­ba­re school) maar ik kreeg met­een de nei­ging om dit boek te bestel­len. Toch is dat niet de reden waar­om ik hier naar de blog­post ver­wijs. Mij gaat het van­daag om zijn afslui­ten­de ali­nea: […]  Lees ver­der

#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we jaar. Zelf zie ik mijn bij­dra­ge in het stre­ven naar een lief­de- en res­pect­vol­le omgang met alles wat leeft en bloeit. Daar kan ik mezelf nog heel wat in ver­be­te­ren en zal het ook niet nala­ten om dat te doen. Ver­der wil ik pro­be­ren min­der te kla­gen en te zeu­ren. Want om heel eer­lijk te zijn, ik heb wei­nig reden om te kla­gen en te zeu­ren. In die zin ben ik een geze­gend mens. Dus laat ik daar blij om zijn. Wat niet wil zeg­gen dat ik groot leed en per­soon­lij­ke drama’s bij ande­ren baga­tel­li­seer. Inte­gen­deel. Door mij­zelf wat beschei­de­ner op te stel­len hoop ik dat de aan­dacht gaat naar die­ge­nen die echt reden tot kla­gen heb­ben (en het vaak niet doen). Dan gaat mis­schien tevens de hulp hun kant op. […]  Lees ver­der

Cyclische mishandelaar

Deze blog­post is deel 2 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Nadat ik ‘Van dode man­nen win je niet’ door Wal­ter van den Berg voor de twee­de maal adem­loos in één ruk had uit­ge­le­zen, moest ik den­ken aan een boek over de aan­trek­kings­kracht van fou­te man­nen. Dat stond ergens in de boe­ken­kast van mijn vrien­din. Toen ik het gevon­den had (de titel is ‘Het mon­ster­ver­bond’ en het is geschre­ven door Caro­lien Rood­voets) bleef ik eerst een tijd­je in gedach­ten ver­zon­ken waar­om ze dit boek eigen­lijk ooit had aan­ge­schaft alvo­rens ik door­bla­der­de naar de inhouds­op­ga­ve. Daar vond ik onder hoofd­stuk 6 wat ik zocht: Doc­tor Jeky­ll en Mis­ter Hyde: de geweld­da­di­ge man[…]  Lees ver­der

Werk

Het lijkt wel werk. Heb ik net mijn eer­ste bij­dra­ge voor de nieu­we blog­ger­slees­club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’ geplaatst over het boek ‘Niets en nie­mand’ door Ivo Bont­huis, en dan tref ik deze avond bij thuis­komst alweer een nieuw te recen­se­ren exem­plaar aan. Dit­maal is het ‘Van dode man­nen win je niet’, de der­de roman van Wal­ter van den Berg. Als­of ik niets anders te doen heb! [moge­lijk­heid om te rea­ge­ren is uit­ge­scha­keld] […]  Lees ver­der