Open einde van de wereld

Met een lui­de klap werd de uit­een­zet­ting door his­to­ri­cus Wim Ber­ke­laar over het ein­de der tij­den op Radio 1 onder­bro­ken. Een flin­ke tak stui­ter­de via de motor­kap van de auto tegen de voor­ruit. In een reflex scherm­de ik met mijn rech­ter­arm mijn gezicht af en gaf met de lin­ker een ruk aan het stuur waar­door ik de con­tro­le over mijn auto ver­loor. Voor ik het wist reed ik aan de ver­keer­de kant van de weg. Slin­ge­rend pro­beer­de ik de situ­a­tie te her­stel­len maar raak­te met de wie­len in de berm. Toen de eer­ste tegen­lig­ger met groot licht mij pro­beer­de te waar­schu­wen zat er niks anders op dan via de berm de eer­ste de bes­te ope­ning het bos in te dui­ken. Op hoop van zegen den­der­de ik, nog steeds in vol­le vaart, over wat niet meer bleek te zijn dan een smal rui­ter­pad. Hot­send en knot­send door de vele kui­len met veel te hoge snel­heid luk­te het me niet het spoor te vol­gen. Voor­dat ik abrupt tot stil­stand kwam tegen een dik­ke boom gil­de ik in com­ple­te doods­angst om mijn moe­der. […]  Lees ver­der