Koningin van de nacht — Yvonne Keuls

Een pri­meur. Zoals je mis­schien wel hebt gezien ben ik begon­nen om mijn tota­le boe­ken­ver­za­me­ling in kaart te bren­gen door elk boek in een blog­post aan bod te laten komen. Tij­dens dit meer­ja­ren­pro­ject neem ik tevens de gele­gen­heid te baat om iede­re keer seri­eus te over­we­gen of ik het bewus­te boek wel of niet in mijn boe­ken­kast wil laten staan. Ik begin name­lijk plaats­ge­brek te krij­gen, en niet elk boek dat ik in de loop der jaren heb ver­kre­gen is er een­tje dat ik nu nog zou aan­schaf­fen zou zich opnieuw de kans aan­die­nen. Tot nu toe heb ik drie boe­ken de revue laten pas­se­ren en daar­van heeft er een­tje al een nieu­we eige­naar gevon­den. Het con­cept werkt. […]  Lees ver­der

Een gemiste kans

Deze blog­post is deel 9 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Geen klik met een boek heb­ben. Dat over­komt me niet vaak. Zeg maar gerust, zel­den. Natuur­lijk heb ik daar zelf gro­ten­deels de hand in. Ik kies mijn boe­ken met zorg uit en laat niet na me voor­af te ver­die­pen in auteur en onder­werp om teleur­stel­lin­gen te voor­ko­men. Iets waar ik steeds bedre­ve­ner in ben gewor­den. Dat wil niet zeg­gen dat er zo af en toe toch een boek door­heen glipt waar­bij ik al tij­dens het lezen van de eer­ste blad­zij­des het gevoel krijg dat het tus­sen mij en het ver­haal niet goed gaat komen. In de mees­te geval­len lees ik dan wel door omdat ik wil weten waar het dan pre­cies aan schort. Is het de schrijf­stijl? De plot? Span­nings­boog? Als ik dat een­maal voor mezelf een beet­je dui­de­lijk heb dan kan ik het boek met een gerust hart ter­zij­de leg­gen om het nooit meer op te pak­ken (of het moet zijn voor mijn nieu­we ini­ti­a­tief: Boe­ken­kast). […]  Lees ver­der