weerzien

‘Sta je al lang te wachten?’
Het is de stem van Arjan. Zijn zach­te stem die haar altijd zo tot rust bracht.
‘Ik was heel even nog wat lek­kers gaan halen voor bij de koffie.’
Jes­si­ca voelt hoe de woor­den haar omhel­zen. Een niet te stel­pen vloed die onstuit­baar door haar pori­ën naar bin­nen­trekt en haar ver­kleum­de ziel op slag ver­warmt. Wat heeft ze dit gemist. Hem gemist. Het liefst zou ze zo blij­ven staan. Maar ze draait zich om en kijkt hem een tijd­lang aan voor­dat ze begint te pra­ten. ‘Ik heb…”

Zo begint het eer­ste deel van Weer­zien. Het ver­haal­tje stopt abrupt met een open ein­de, gevolgd door de oproep om zelf een ver­volg te schrijven:

Schrijf een ver­volg van tus­sen de 250 en 750 woor­den, plaats het op je weblog met een link naar het vori­ge blog en laat het mij (Peter Pel­le­naars) weten (via een com­ment onder Weer­zien 1 of via een mail aan peterpellenaars@me.com) zodat ik van­uit hier naar je blog kan linken.
Plaats zelf ook de oproep tot ver­volg o
nder je blog en hope­lijk wordt dit ver­haal dan de start van een ver­volg­se­rie die zal uit­waai­e­ren over het internet. 

Voor­waar­de: je mag maar één keer een bij­dra­ge per ver­haal­lijn schrij­ven, maar het ver­haal mag zich wel ver­tak­ken. Dus je mag best op boven­staand ver­haal een ver­volg schrij­ven wan­neer iemand anders dat ook al heeft gedaan. Het bete­kent gewoon dat het ver­haal zich in meer­de­re rich­tin­gen kan opsplit­sen. Zo ont­staan hope­lijk meer­de­re paral­lel­le ver­ha­len die ver­schil­lend van gen­re kun­nen zijn. Dit geldt ook voor elk ver­volg dat ver­schijnt. Je kunt dus een bij­dra­ge in elk van die opsplit­sen­de ver­ha­len leveren.

Heb je geen eigen weblog, dan kun je je ver­volg natuur­lijk ook altijd naar mij stu­ren (peterpellenaars@me.com) en dan plaats ik het hier.

Op deze pagi­na zal ik de ver­schil­len­de ver­haal­lij­nen pogen te vol­gen, zodat het mak­ke­lij­ker is om te zien waar de ver­volg­deel­tjes zich op het wereld­wij­de net bevinden.

StartWeer­zien — 1 door Peter Pel­le­naars (@petepel) op www.petepel.nl geplaatst op 3 decem­ber 2011: Jes­si­ca doet opnieuw haar intre­de in het leven van Arjan? Waar­om? Wat voor soort rela­tie had­den zijn? Geef je eigen invul­ling en schrijf een vervolg!

- Ver­haal­lijn 1Weer­zien 2 door Carel de Mari (@careldem) op Carels uitin­gen geplaatst op 5 decem­ber 2011: In dit ver­volg maken we ken­nis met een nieuw per­so­na­ge, Richard. Is Jes­si­ca slechts een pion in zijn gro­ter plan?
- Ver­volg: Weer­zien 3 door Ruud Kete­laar (@ruudketelaar) op ruud­ke­te­laar geplaatst op 4 janu­a­ri 2012: Richard instal­leert zich in een loods in afwach­ting op wat komen gaat en zoekt een lek­ker muziek­je uit.

- Ver­haal­lijn 2: Weer­zien 2 door Robert Kei­zer (@robertkeizer) op Don­der­steeg geplaatst op 14 decem­ber 2011: Laat een onver­vals­te ver­wis­sel­truc door Jes­si­ca zien. Wat is zij van plan met Arjan?

- Ver­haal­lijn 3: Weer­zien II door Jol­ka (@jolkolaatje) op Jolka’s let’s wri­te geplaatst op 15 decem­ber 2011: Ook hier een nieuw per­so­na­ge, Marloes. Niet dat haar mee­doen een lang leven is beschoren.

- ‑Ver­haal­lijn 3.1: Weer­zien III door Ste­ven Gort (@stevengort) op Wat nou, soci­aal? geplaatst op 17 decem­ber 2011: En weer een nieuw per­so­na­ge, deze keer ene San­der. Is hij het aan de telefoon?
- — Ver­volg: Weer­zien IV door Ruud Kete­laar (@ruudketelaar) op ruud­ke­te­laar geplaatst op 18 decem­ber 2011: De tele­foon gaat. Ver­keerd ver­bon­den? De deur­bel gaat. De buren? Kan Jes­si­ca haar hoofd hel­der houden?

- ‑Ver­haal­lijn 3.2: Weer­zien III door Carel de Mari (@careldem) op Carels uitin­gen geplaatst op 19 decem­ber 2011: Jes­si­ca staat op het punt iets onher­roe­pe­lijks te doen, tot­dat haar oog valt op het ont­blo­te lichaam van Arjan…

- — Ver­haal­lijn 3.3: Weer­zien III door Ronald (@ronald_zelluf) op Ronald schrijft geplaatst op 30 decem­ber 2011: Jes­si­ca krijgt twij­fels, ter­wijl Arjan opschrikt wan­neer de bel gaat.

- Ver­haal­lijn 3.4Weer­zien III door Man van Hout op www.petepel.nl geplaatst op 1 febru­a­ri 2012: Nu dat Marloes uit de weg is geruimd, kan Jes­si­ca onge­stoord aan de slag met Arjan.

- Ver­haal­lijn 4: Weer­zien­wek­kend door Moni­que (@weerzinwekkend) op Weer­zin­wek­kend geplaatst op 29 decem­ber 2011: Jes­si­ca heeft niet in de gaten dat een afge­we­zen gelief­de nog steeds denkt een twee­de kans te maken…
Ver­volg: Weerzien(wekkend) 3 door Man van Hout op www.petepel.nl geplaatst op 8 febru­a­ri 2012: Jes­si­ca is onder de indruk van de her­nieuw­de ken­nis­ma­king met Arjan, maar ook ach­ter­doch­tig. Stop­te Arjan nu iets in haar jaszak?

- Ver­haal­lijn 5: Weer­zien poging 1 door Karin Win­ters (@karinwinters) op Karin Win­ters geplaatst op 22 febru­a­ri 2012 [waar­in Karin zo cre­a­tief is geweest om al hal­ver­we­ge Weer­zien 1 haar eigen aftak­king aan te bren­gen…]: Jes­si­ca betreedt het pen­si­on waar Arjan zich (tij­de­lijk?) heeft teruggetrokken.

… komt jouw ver­volg hier ook te staan? Laat het me weten via een reac­tie onder Weer­zien — 1, of via een email aan peterpellenaars@me.com

Doe mee aan de dis­cus­sie op Twit­ter door hashtag #Weer­zien te gebruiken!

Al enke­le voor­zich­ti­ge toe­zeg­gin­gen, maar slechts 1 daad­krach­tig per­soon! Schrijf net als @carel­dem mee aan #Weer­zien: bit.ly/rQsp2z

— Peter Pel­le­naars (@petepel) Decem­ber 13, 2011

~ ~ ~